900 नशे की गोलियां, छह ग्राम स्मैक व शराब सहित सात काबू

संसू,मानसा:जिलापुलिसद्वाराएसएसपीमानसाडॉ.नरिदरभार्गवकेदिशानिर्देशोंपरनशातस्करोंकेखिलाफचलाईमुहिमकेतहतनशातस्करोंकोकाबूकरविभिन्नथानोंमेंकेसदर्जकिएगएहै।जानकारीकेअनुसारएसटीएफमानसाटीमद्वाराकीगईनाकेबंदीकेदौरानकर्मजीतसिंहनिवासीभीखीको900नशेकीगोलियोंकेसाथकाबूकरथानाभीखीमेंमामलादर्जकरवायागया।इसीतरहथानासदरमानसापुलिसद्वाराजसप्रीतसिंह,जसकरनसिंहमंटूवशरनदीपसिंहउर्फगग्गीसभीनिवासीवार्डनंबर25मानसाकोछहग्रामस्मैकसहितकाबूकरमामलादर्जकियागयाहै।जबकिथानासिटीबुढलाडापुलिसनेगुरप्रीतसिंहनिवासीबुर्जराठीको24बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियागयाहै,वहींथानाबोहापुलिसनेबब्बीसिंहवासीशेरखांवालाको60बोतलअवैधशराबरखनेकेआरोपमेंनामजदकियाहै,आरोपितकीगिरफतारीहोनाबाकीहै।थानाबरेटापुलिसनेसुखपालसिंहनिवासीधर्मपुराको36बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियाहै।एकअन्यमामलेमेंथानाझुनीरपुलिसनेजगतारसिंहनिवासीझुनीरको36बोतलअवैधशराबरखनेकेआरोपमेंनामजदकियागयाहै,आरोपितकीगिरफ्तारीहोनाबाकीहै।थानासिटीवनपुलिसनेरोशनदीपसिंहनिवासीमानसाको24बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियागया।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!