आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में दिया धरना, सरकारी कर्मचारी घोषित करने तक आंदोलन रहेगा जारी

जागरणसंवाददाता,चरखीदादरी:मांगोंकोलेकरआंगनबाड़ीवर्करहेल्परयूनियनकाधरनादादरीकेलघुसचिवालयमेंमंगलवारकोसातवेंदिनभीजारीरहा।इसदौरानयूनियनसदस्योंनेप्रदेशसरकारकेखिलाफजमकरनारेबाजीभीकी।धरनेकीअध्यक्षतायूनियनकीजिलाप्रधानराजवंतीफौगाटनेकी।उन्होंनेबतायाकिसरकारजबतकउन्हेंकर्मचारीघोषितनहींकरतीतबतकउनकासंघर्षजारीरहेगा।उन्होंनेयहभीकहाकिमिडडेमिलस्कीमकोपंचायतोंकेखातेमेंडालकरसरकारइसयोजनासेबचरहीहै।प्रदेशसरकारद्वाराउनकेवेतनमेंबहुतकमबढ़ोतरीकीगईहै।उन्होंनेकहाकिसरकारकाबेटीबचाओ,बेटीपढ़ाओकानाराढकोसलासाबितहोरहाहै।सरकारपरियोजनाओंकेबजटमेंकटौतीकररहीहै।जुलाईमाहसेअबतकपांचमाहकावेतनभीनहींदेरहीहै।प्रधानराजवंतीनेमांगोंकाजिक्रकरतेहुएकहाकिआंगनबाड़ीवर्करवहेल्परकोसरकारीकर्मचारीकादर्जादियाजाए।न्यूनतमवेतन24हजारव16हजाररुपयेदियाजाए।2018मेंकीगईघोषणाओंकोसरकारजल्दलागूकरे।बिनासंसाधनदिएवर्करोंवहेल्परोंसेआनलाइनकार्यनकरवायाजाए।साथहीमांगोंकोलेकरआंगनबाड़ीवर्करएवंहेल्परनेअनिश्चितकालीनविरोधप्रदर्शनकरनेकानिर्णयलियाहै।जबतकउनकीमांगपूरीनहींहोजातीतबतकवेविरोधप्रदर्शनजारीरखेंगी।येरहीमौजूद

इसअवसरपरजिलासचिवचांदकौररानीला,जिलाकैशियरराजबालागोदारा,जिलाउपप्रधानराजवंतीकमोद,गीतामिर्चवमेलाबाढ़डा,ब्लाकप्रथमसेप्रधानमीरासांवड़,प्रेससचिवकांतादादरी,सचिवसुनीललोहरवाड़ा,कैशियरसवितामिसरी,उप-प्रधानऊषासांजरवासएवंबिमलासमसपुर,ब्लाकबाढड़ासेप्रधानकमलेशगोपी,सचिवसुशीलाकाकड़ौलीहट्टी,कैशियरसुशीलागोपी,उप-प्रधानसुनीताहुई,जगवंतीकारी,सर्कलप्रधानरेनू,सर्कलप्रधानप्रेम,सर्कलप्रधानसिलोचना,सर्कलप्रधानमंजीतबौंद,मंजूबौंदकलां,सुषमाझिझर,शकुंतलाझिझरइत्यादिमौजूदरही।