अमर शहीद की शहादत दिवस पर किया रक्तदान

जमुई।अखिलभारतीयधानुकएकतामहासंघकेबैनरतलेरविवारकोरक्तदानशिविरआयोजितकरअमरशहीदकोश्रद्धांजलिदीगई।इसदौरानवक्ताओंनेकहाकिभारतकेमहानवीरसपूतजिसनेइसदेशकेआजादीकेलिएअपनेप्राणोंकीआहूतिदी,ऐसेमहानसपूतकेसम्मानमेंउनकेशहादतदिवसपरधानुकमहासंघकेसदस्योंनेसमाजहितमेअपनारक्तदानकिया।

सर्वप्रथमअमरशहीदरामफलमंडलकेतैलचित्रपरपुष्पअर्पितकरनमनकियागया।कार्यक्रमकीअध्यक्षताअखिलभारतीयधानुकएकतामहासंघकेजिलाध्यक्षनिलूरावऔरप्रदेशउपाध्यक्षसुभमकुमारमंडलनेसंयुक्तरूपसेकिया।जदयूसेवादलकेजिलाध्यक्षअरविदकुमारमंडलनेकहाकिशहीदरामफलमंडलनेइसदेशकेलिएअपनेप्राणोंकीआहुतिदीऔरइसदेशकोआजादकरानेमेंउनकाअहमयोगदानरहा।वर्तमानमेंयुवापीढ़ीकोइनकेदिखाएहुएमार्गपरचलकरइसदेशकोसशक्तबनानेकीआवश्यकताहै।प्रदेशउपाध्यक्षशुभमकुमारमंडलनेकहाकिहमसभीयुवाअमरशहीदरामफलमंडलकेशहादतदिवसपरअपनेशरीरकारक्तसमाजकल्याणकेलिएदानकररहेहैंऔरकभीभीसमाजऔरइसदेशकोजिसप्रकारकीआवश्यकतापड़ेगी,अखिलभारतीयधनुएकतामहासंघकेकार्यकर्ताहमेशातत्पररहेंगे।इसमौकेपरभारतीयजनतायुवामोर्चाकेजिलाउपाध्यक्षसोनूरावतनेकहाकिशहीदरामफलमंडलबिहारकेप्रथमस्वतंत्रतासेनानीथे,जिन्हेंफांसीकीसजादीगई,लेकिनइतिहासमेंआजउन्हेंवहसम्माननहींमिलपायाजोएकमहानदेशभक्तपुत्रकोमिलनाचाहिए।ऐसेकार्यक्रमोंकेमाध्यमसेनईपीढ़ीजागरूकहोंगे।सांख्यिकीकेजिलाध्यक्षविशालकुमारपटेलनेकहाकियहबड़ेदुर्भाग्यकीबातहैशहीदरामफलमंडलजीबिहारकेप्रथमस्वतंत्रतासेनानीथेजिनमेंअंग्रेजोंद्वाराफांसीसजादीगई,लेकिनशहीदोंमेंइनकानामकहींनहींआताहै।रामफलमंडलकोसच्चीश्रद्धांजलितबमिलेगीजबदेशकाबच्चा-बच्चाउनकेउनकेपराक्रमसेअवगतहोगा।श्रीकांतपटेलनेकहाअखिलभारतीयधनुकमहासंघबिहारकेमुख्यमंत्रीसेमांगकरताहैकिअमरशहीदरामामंडलकेनामपरएकदिनकीसरकारीछुट्टीकीघोषणाकरें।इसअवसरपरभारतीयजनतायुवामोर्चाजिलाउपाध्यक्षसोनूरावत,अमरदीपपटेल,जदयूसेवादलजिलाध्यक्षअरविदकुमारमंडल,बंटीकुमारपटेल,अखिलभारतीयधानूकएकतामहासंघजिलाध्यक्षनीलूरावल,अभिषेकपटेल,लल्लनरावत,अनुरागपटेल,बादलकुमाररावत,अंशुमनपटेलआदिनेरक्तदानकिया,जबकिबबलूकुमाररावतसन्नीकुमार,विशालकुमार,आशीषपटेल,राहुलकुमार,पारसकुमार,अनुरागकुमार,नित्यानंदमंडलउपस्थितथे।