भाजपा एसटी मोर्चा ने पदयात्रा कर उपलब्धिया गिनाई

खरसावा:भाजपाएसटीमोर्चाकीओरसेशुक्रवारकोचलेगावकीओर

कार्यक्रमकेतहतखरसावाकेआकर्षिणीमैदानसेपदयात्रानिकालीगई।पदयात्राकानेतृत्वमोर्चाकेजिलाध्यक्षलालसिंहसोयनेकिया।पदयात्राचिलकु,बंदिराम,ढीपासाही,बेहरासाहीहोतेहुएखरसावाशहीदस्थलपरसंपन्नहुई।इसदौरानगावोंमेंराज्यवकेंद्रसरकारकीउलब्धियोंकोआमलोगोंकेबीचरखागयातथाराज्यवकेंद्रसरकारकीउपलब्धियोंके

संबंधमेंजानकारीदी।

पदयात्राकार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएभाजपाकेजिलाप्रभारीसहराज्यअल्पसंख्यकआयोगकेउपाध्यक्षअशोकषाडंगीनेकहा

किझारखंडअबविकासकेपथपरआगेबढचलाहै।झामुमोवकाग्रेसके

दुष्प्रचारकाजनतापरकोईअसरपडनेवालानहींहै।सबकासाथसबकाविकासकेपरिकल्पनाकोसाकारकरनाहै।षाडंगीनेकहाकिहरवर्गकेलोगोंकेलिएसरकारकीओरसेकल्याणकारीयोजनाचलाईजारहीहै।भाजपाकीसरकारकोआदिवासियोंकासच्चाहितैषीबतातेहुएकहाकिभाजपाकीसरकारनेअलगराज्यगठनकेसाथसाथआदिवासियोंकेविकासकेलिएअलगमंत्रालयबनाया।उन्होंनेकहाकिविपक्षीदलकेनेतासरकारकेखिलाफदुष्प्रचारकररहेहै।आनेवालेसमयमेंजनताऐसेदलोंकोसबकसिखाएगी।उन्होंनेझामुमोव

काग्रेसपार्टीकेविभिन्ननीतियोंकीआलोचनाकरतेहुएकहाकियेदोनों

हीदलवंशवादकोआगेबढारहेहैं।झामुमोनेझारखंडआदोलनकोबेचनेकाकार्यकियाहै।

जिलाध्यक्षउदयसिंहदेवनेकहाकिविभिन्नसरकारीयोजनाओंकीजानकारीदेतेहुएकहाकिभाजपाकेनेतृत्ववालीइससरकारनेदेशका

मानविदेशोंमेंबढायाहै।एसटीमोर्चाकेजिलाध्यक्षलालसिंहसोयने

कहाकिकुछलोगबेबुनियादबातेंकरआदिवासियोंकोबरगलानेकाकार्यकररहेहैं।पदयात्रामेंभाजपाकेजिलाप्रभारीसहराज्यअल्पसंख्यकआयोगकेउपाध्यक्षअशोकषाडंगी,भाजपाजिलाध्यक्षउदयसिंहदेव,एसटीमोर्चाकेजिलाध्यक्षलालसिंहसोय,रानीहेंब्रम,मंजूबोदरा,लखीराममुंडा,होपनासोरेन,प्रकाशमुखी,अमरहासदा,लाबूरामसोय,मंगलजामुदा,लादूरामहेंब्रम,राउतुहाईबुरु,शभूनाथपति,सुशीलषाडंगी,जीतेंद्रघोडाई,विजयमहतो,दुर्योधनप्रमाणिक,ईश्वरमहतो,रमेशमहतो,अमितकेशरीसमेतकाफीसंख्यामेंकार्यकर्ताशामिलहुए।