धनवार थाना पहुंचे डीसी-एसपी

खोरीमहुआ:अयोध्यामुद्देकेमामलेपरआनेवालेफैसलेकेपूर्वकीगईसुरक्षाव्यवस्थाकाजायजालेनेडीसीराहुलकुमारसिन्हावएसपीसुरेंद्रकुमारझाशनिवारशामकोधनवारथानापहुंचे।उन्होंनेधनवारकेबुद्धिजीवी,राजनीतिकतथापंचायतप्रतिनिधिवर्गकेलोगोंसेमिलकरक्षेत्रकीविधिव्यवस्थाकीजानकारीली।माहौलकोशांतिपूर्णदेखवशांतिव्यवस्थाबनाएरखनेपरसभीकोबधाईदी।कहाकिआनेवालेकुछदिनोंमेंविधानसभाचुनावभीहै।इसीतरहचुनावमेंभीशांतिव्यवस्थाबनाएरखेंऔरबढ़-चढ़करमतदानकराएं।चुनावमेंभीप्रशासनिकस्तरसेविधिव्यवस्थादुरुस्तरहेगी।किसीभीतरहसेकोईऐसाकामनकरेंजिससेप्रशासनकोकानूनीकार्रवाईकरनीपड़े।धनवारथानाप्रभारीरूपेशकुमारनेकहाकिविधानसभाचुनावकेमद्देनजरशांतिपूर्णऔरनिष्पक्षमतदानकरानेकोलेकरपुलिसप्रशासनवाहनोंकीसघनजांचपड़तालकेलिएकईजगहोंकोचिन्हितकियाहै।इनजगहोंपरबारी-बारीसेपुलिसटीमनेवाहनोंकेकागजातसेलेकरउनमेंढोएजानेवालेवस्तुओंकीसघनरूपसेजांचपड़तालकीजारहीहै।दुपहियावाहनचालकोंकोहेलमेटपहननाऔरवैधकागजातवाहनकेसाथरहनाजरूरीबतायागया।वर्नापकड़ेजानेपरजुर्मानालगनातयहै।प्रभारीनेबतायाकिपुलिसप्रशासनक्षेत्रमेंहोरहीहरएकगतिविधियोंपरनजरबनाएहुएहै।किसीभीकीमतपरविधिव्यवस्थाऔरशांतिमेंखललडालनेवालेबख्शेनहींजाएंगे।

मौकेपरखोरीमहुआकेएसडीएमकेधीरेंद्रकुमारसिंह,सीओशशिकांतसिकर,भाजपानेतासुबोधराय,उदयसिंह,मुखियारोबिनसाव,सबदरअली,विजयअग्रवालसहितदर्जनोंकीसंख्यामेंजनप्रतिनिधितथाबुद्धिजीवीवर्गकेलोगउपस्थितथे।