दु‌र्व्यवहार मामले में मधुबन थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

मोतिहारी।बेतियारेंजकेपुलिसउपमहानिरीक्षकअनिलकुमार¨सहकेनिर्देशपरमधुबनथानाध्यक्षसंदीपकुमारकोएसपीउपेन्द्रकुमारशर्मानेलाइनहाजिरकरदियाहै।थानाध्यक्षश्रीकुमारपरजनप्रतिनिधितथाआमजनोंकेसाथदु‌र्व्यवहारकरनेकाआरोपहै।बतायागयाहैकिथानाध्यक्षकेखिलाफलगेआरोपोंकीजांचकेबादइतनीबड़ीकार्रवाईकीगईहै।डीआइजीकोशिकायतमिलीथीकिथानाध्यक्षमनमानेतरीकेसेपुलिसियाकार्यकोसंपादितकरतेथे।यहशिकायतआमजनतथाप्रतिनिधियोंकीओरसेकीगईथी।फिलहालथानाध्यक्षकाप्रभारदारोगाएजाजआलमसंभालरहेहैं।