लाइसेंस लेकर की करना होगा सरस्वती पूजनोत्सव

सीतामढ़ी।बथनाहा,सरस्वतीपूजाकोशांतिपूर्वकसंपन्नकरानेकोलेकरबथनाहाथानापरिसरमेंथानाध्यक्षरणवीरकुमारझाकीअध्यक्षतामेंदोनोंसमुदायकेजनप्रतिनिधियोंकीउपस्थितिमेंशांतिसमितिकीबैठकहुई।इसमेंशांतिवसौहार्दपूर्णवातावरणमेंपूजासंपन्नकरानेकीअपीलकीगई।थानाध्यक्षनेपूजाआयोजनसमितियोंकोलाइसेंसलेकरहीपूजाआयोजनकरनेकानिर्देशदिया।साथहीडीजेवअश्लीलगानोंपरपूरीतरहरोकलगानेकीबातकही।निर्धारितसमयपरहीप्रतिमाविसर्जनकरनेकानिर्देशपूजासमितियोंकोदिया।कहाकिपूजाकेदौरानहुड़दंगकरनेवालेकिसीकीमतपरबख्शेनहींजाएंगे।वहीबैंकग्राहकसेवाकेसंचालकसुरक्षाकेमद्देनजरकईदिशानिर्देशदेतेहुएहरस्थितिसेअवगतकरातेरहनेकानिर्देशदिया।मौकेपरअवरनिरीक्षकशिवशंकर¨सह,मुखियाटेकनरायनयादव,पैक्सअध्यक्षरामलगन¨सह,राजाखां,चन्द्रिकापासवान,पूर्वमुखियामनीषशुक्ला,सीएसपीसंचालकरविन्द्रकुमार,गुरुप्रसाद,गौरीशंकरकुमार,अजयकुमार,अभिषेककुमार,रविन्द्रकुमारसहितअन्यकईलोगउपस्थितथे।