नरेंद्र ठाकुर ने गांधी चौक में मांगा जनसमर्थन

संवादसहयोगी,हमीरपुर:हमीरपुरसेभाजपाप्रत्याशीनरेंद्रठाकुरनेसोमवारकोहमीरपुरकेभोटाचौकसेगांधीचौकतथासोहारूकांप्लेक्सकेदुकानदारोंसेसमर्थनमांगा।अभियानमेंभाजपामंडलअध्यक्षबलदेवधीमान,नगरपरिषदअध्यक्षसलोचनादेवी,उपाध्यक्षदीपबजाज,पार्षदअनिलसोनी,सासनपंचायतप्रधानरेखादेवी,वार्डछहकेपार्षदअश्वनीशर्मा,विधिचंदठाकुर,जिलाभाजपाअध्यक्षअनिलठाकुरमौजूदरहे।