साइकिल रैली निकाल फिट रहने का दिया संदेश

बक्सर।युवानेहरूकेंद्रकेसिमरीमंडलइकाईद्वाराशनिवारकोफिटइंडियाकार्यक्रमकेतहतप्रखंडसमन्वयकसोनूदूबेकेनेतृत्वमेंसाइकिलरैलीनिकालीगई।थानाध्यक्षजुनैदआलमनेरैलीकोहरीझंडीदिखाकररवानाकिया।इसमौकेपरउन्होंनेकहाकिआधुनिकताकीदौड़मेंलोगोंकातकनीकीसुविधाओंकीओरआकर्षितहोनाऔरव्यायामसेदूरीबनानाचिताकाविषयहै।उन्होंनेआमजनतासेअपीलकरतेहुएकहाकिकार्यक्रमकोसरकारीकार्यक्रमनमानकरप्रत्येकव्यक्तिकोइससेजुड़नेकीआवश्यकताहै,ताकिहरनागरिकस्वस्थबने।

इसमौकेशिक्षकविश्वबंधुराय,शुभमराय,बिमलेशपाण्डेय,राजकुमार,सूरजकुमार,अरूणराय,प्रियाकुमारी,विनीताकुमारी,प्रज्ञाकुमारी,खुश्बूकुमारी,भोलूकुमार,सत्यापाण्डेय,मो.सहाबुद्दीन,करणराज,सुदामायादव,अंतिमामिश्रा,निशाकुमारी,सोनूकुमार,रोहितकुमारसहितसैकड़ोंयुवाशामिलथे।सामुदायिकस्वास्थ्यकेंद्रसेशुरूहुईरैलीसिमरीबाजारचौकहोतेहुएकालरात्रिमंदिरपरिसरमेंसमाप्तहुई।जहांयुवाओंकोजॉबकीशिक्षादेकरनिरोगरहनेकीकलासिखाईगई।बतातेचलेंकि,इसकार्यक्रमकोलेकरछात्र-छात्राओंमेंकाफीउत्साहदेखनेकोमिला।ठंडकेबावजूदसैकड़ोंनेइसकार्यक्रममेंबढ़-चढ़करअपनीसहभागितासुनिश्चितकराई।