सीओ नगर बनाए गए प्रभात कुमार

जागरणसंवाददाता,मीरजापुर:पुलिसअधीक्षकअजयकुमारसिंहनेकानूनव्यवस्थामेंसुधारलानेकेलिएसोमवारकोदोक्षेत्राधिकारियोंकेकार्यक्षेत्रमेंबदलावकरदिया।सीओनगरअजयकुमाररायकोसीओआपरेशनबनादियाजबकिसीओआपरेशनरहेप्रभातकुमाररायकोक्षेत्राधिकारीनगरबनायागया।एसपीनेबतायाकिप्रभातकेसीओनगरबननेसेकानूनव्यवस्थामेंसुधारलानेमेंऔरमजबूतीमिलेगी।