विद्यालय को आदर्श बनाने का लिया संकल्प

ह•ारीबाग:उत्क्रमितकन्याउच्चविद्यालयबेलकप्पीकेप्रांगणमेंप्रधानाध्यापकछत्रूप्रसादकीअध्यक्षतामेंसोमवारकोअभिभावकसंगोष्ठीकाआयोजनकियागया।बैठकमें200सेअधिकअभिभावकशामिलहुए।बैठककीशुरुआतमाता-पिताकेसाथछात्रमूल्यांकनकेप्रस्तुतीकरणकेमाध्यमसेहुई।बैठकमेंशिक्षकोंनेबच्चोंकारिपोर्टकार्डअभिभावकोंकोदिखाया।उन्हेंसमझायाकिजोबच्चेछोड़-छोड़करविद्यालयआतेहैंउन्हींकाशिक्षास्तरनिम्नहोताहै।अत:इसमौकेपरसभीउपस्थितअभिभावकोंनेयहशपथलियाकिअपनेबच्चोंकोप्रतिदिनसमयपरविद्यालयभेजेंगेऔरविद्यालयकोपूर्णसहयोगकरेंगे।शिक्षकोंनेभीयहशपथलियाकिआगामी31मार्च2020तकहमसभीबच्चोंकोउनकेवर्गकेअनुसारन्यूनत्तमअधिगमस्तरतकलेजानेकाप्रयासकरेंगे।आदर्शविद्यालयबनानेकेसाथहीलक्ष्यकरउसेबेहतरबननेकेलिएतैयारकरेंगे।अभिभावकोंऔरबच्चोंकाउत्साहबढ़ानेकेलिएवर्ग1सेवर्ग10केबेहतरकरनेवालेएक-एकबच्चोंकेमातापितातथाउनकेबच्चोंकोविद्यालयपरिवारकीतरफसेमेडलपहनाकरऔरपुरस्कारदेकरसम्मानितकियागया।अभिभावकोंकेबीचएकक्वीजप्रतियोगिताकरविजेताकोसम्मानितकियागया।कार्यक्रमकासंचालनमुकेशकुमारपाण्डेयनेकिया।मौकेपरबेलकप्पीमुखियागुड्डीदेवी,अर्जुनराणा,इंद्रजीतप्रसाद,अवधेशयादव,मुकेशकुमारपांडेय,संजयकुमार,संजयकुमारदास,ब्रह्मदेवकुमार,सुरेन्द्रप्रसाद,प्रदीपयादव,हरिकांतपांडेय,राकेशप्रसाद,मुकेशकुमार,रेखाकुमारीवर्णवाल,ईश्वरकुमार,ममताकुमारी,विद्यालयप्रबंधनसमितिअध्यक्षकिशोरकुमारसाव,सुरेन्द्रसावसहितसैकड़ोंअभिभावकउपस्थितथे।