योग्यता से मिली सफलता सबको करती प्रेरित : मुख्यमंत्री

जागरणसंवाददाता,बस्ती:मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथनेलखनऊमेंगुरुवारकोजलशक्तिविभागमेंउप्रलोकसेवाआयोगसेचयनित1438अवरअभियंताओंकेनियुक्तिपत्रवितरणकार्यक्रमकाशुभारंभकिया।कार्यक्रमकाआनलाइनप्रसारणबस्तीमेंभीकियागया।मुख्यमंत्रीनेकहाकियोग्यता,क्षमताऔरमेहनतसेप्राप्तकीगईसफलताप्रत्येकव्यक्तिकोप्रेरितकरतीहै।

मुख्यमंत्रीनेकहाकिजलशक्तिविभागकीओरसेलोकसेवाआयोगकोरिक्तपदोंकीसूचनाभेजीगईथी।1438अवरअभियंताओंकाचयनकियागया।अभियंताओंकीनियुक्तहोनेसेविभागकीताकतऔरबढे़गीतथाविभागपूरीक्षमतासेकामकरेगा।वीडियोकांफ्रेंसिगकेजरिएबस्तीकेविधायकबस्तीसदरदयारामचौधरी,विधायकमहादेवारविसोनकर,सांसदप्रतिनिधिराजेशपालचौधरीजुड़ेरहे।मुख्यमंत्रीकेसंबोधनकेबादयहांआयोजितकार्यक्रममेंअजयपाल,मो.आरिफ,अजयकुमार,कमलभान,शैलेशकुमार,हरिओमपांडेय,गौरवप्रतापसिंह,धु्रवचंद्र,पंकजकुमारचौधरी,मुकेशकुमारचौहान,संदीपकसौधन,चंद्रशेखर,अमितकुमार,अतुलकुमारउपाध्यायवनरेंद्रकुमारकोनियुक्तिपत्रप्रदानकियागया।अमृतसेभीमीठाभगवानकानाम

बस्ती:दुबौलियाविकासखंडकेकिशुनपुरगांवमेंचलरहेश्रीमद्भागवतकथाकागुरुवारकोसमापनहुआ।कथावाचकपं.रामनयनतिवारीनेकहाकिहरसमयमनुष्यकाईश्वरकीभक्तिकरनाजीवनकामूलउदेश्यहोनाचाहिए।सांसारिककार्यकरनेकेबादपश्चातापहोसकताहै,परंतुईश्वरीयभक्तिसाधना,ध्यानवपरोपकारकेपश्चातपश्चातापनहींआनंदवआत्मसंतोषकीअनुभूतिप्राप्तहोतीहै।कहाकिअमृतसेमीठाअगरकुछहैतोवहभगवानकानामहै।परमात्मासत्यताकेमार्गपरप्राप्तहोतेहैं।अंतिमदिनसूकदेवद्वाराराजापरीक्षितकोसुनाईगईश्रीमद्भागवतकथाकोपूर्णताप्रदानकरतेहुएकथामेंविभिन्नप्रसंगोंकावर्णनकिया।भजनगायिकासोनीनेभजनसुनाकरसमांबांधा।

मुख्ययजमानरामभेजयादव,केशायादव,डा.अजययादव,देवेंद्रनाथ,रामधीरज,सर्वजीतयादव,बिदुसुधायादवमौजूदरहे।